Assigned players
 

Chinese Taipei

Team assignments for Team of Four

London

Taipei Chinese 1   Chi, Yun-Fan
Peng, Hsiao-Fen
Wang, Hsiang-Yu
Wang, Yu-Huei

London

Taipei Chinese 1   Chi, Yun-Fan
Peng, Hsiao-Fen
Wang, Hsiang-Yu
Wang, Yu-Huei

Meriq