IQ Tour

IQ Tour

  Braga, Luiz Afonso
  Burian, Ivan
  Carvalho, Eugenio
  Henriquez, Tony
  Hodge, Keith
  Keddie, Alan
  Meza, Carlos
  Mohr, Ron
  Nordberg, Jan
  Petersson, Christer
  Ruiz, Nicolas
  Sales, Jamil
  Sanchez, Alejandro
  Sim, Todd
  Vieira, Marcio

Meriq